Дигитализация на малките и средни предприятия

Очаква се в първите дни на месец април управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 да обяви стартиране на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.

Целта на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 30 000 000 евро/ 58 674 900 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 391 166 лв.

Информация за процедурата

Връзка към сайта на програмата

 

 

 


уеб дизайнiRobot