Zeron® V/4

Zeron® е софтуер за управление на бизнеса, създаден с най-съвременни технологии.
Той е процесно ориентирана система, т.е. работи чрез предварително моделирани и настроени бизнес процеси (Business Process Management - BPM). Това гарантира спазване на стандартите и политиките, утвърдени в компанията, същевременно -удобство и бързина при работа, което го прави изключително удобен и ефективен. Продуктът е проектиран така, че с него да се работи лесно с използването на неповече от 5-6 типа прозорци и с малко бутони. Цялата информация е свързана „на един клик разстояние”, може да се достигне бързо и с контекстно зависимите менюта

Zeron® e български продукт, покриващ всички международни ERP концепции: ERP –Enterprise Resource Planning; MRP –Materials Requirements Planning; DRP –Distribution Requirements Planning; CRP–Capacity Requirements Planning; ATP –Available ToPromise; BPM –Business Process Management; CRM –Customers Relationships Management; BI -Business Intelligence

Zeron® V/4 може да работи чрез всякакви устройства: Десктоп компютри, Лаптопи, Таблети, Смарт телефони, Професионални складови мобилни устройства.

Достъпът е както през локална инсталация, така и чрез уеб браузър от всички видове операционни системи (MS Windows, Apple Mac OS X, Linux).

Като продукт създаден от българска компания Zeron V/4 отговаря на всички български счетоводни стандарти.

Zeron® V/4 поддържа ERP функционалност в следните области:

 • Счетоводство и финанси
 • Търговия
 • Отношения с клиенти
 • Производство
 • Сервиз
 • Човешки ресурси
 • Прогнозиране и планиране
 • Абонаменти и билинг
 • Управление на проекти
 • Застраховане
 • Транспорт
 • Бизнес анализи

Business Process Management (BPM) - Управлението на бизнес процеси е основната идеология на работа на Zeron® V/4. Дейността на фирмата се разделя на отделни бизнес процеси, като всеки процес има собствена диаграма на задачите, които трябва да се изпълнят. Zeron® V/4 подържа диаграмите на бизнес процесите си по стандарта "Business Process Model and Notation 2.0"® на американската организация "Object Management Group"®. Това е отворен стандарт, който цели да се постигне унифицирано изобразяване и логика при работа с бизнес процеси в различните организации. Начинът на изобразяване на диаграмите е създаден така, че да бъде лесно разбираем от мениджмънта на фирмата и да създаде своеобразен мост в комуникацията между мениджъри и IT специалисти. Поддържници на стандарта са едни от най-големите корпорации в бранша като IBM®, Microsoft®, SAP® и други. Цялото изпълнение на бизнес процесите може да бъде проследено и анализирано във времето. Работата с бизнес процеси изключително улеснява коректното разработване, внедряване и управление на система по качеството съгласно ISO (Международни стандарти).

 

Многоезичност

Zeron® V/4 поддържа работа освен на български език и още на 12 езика, съответно:
Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски, Чешки, Румънски, Гръцки, Турски, Сръбски, Македонски.

Освен интерфейсът се поддържа и превод на данните въведени в програмата паралелно на повече от един език. Възможности за създаване на многоезични справки. При необходимост могат да бъдат добавени и още езици.

Zeron ERP е не само софтуер, в него са заложени добри практики, извлечени от над 20-годишния ни опит от внедряване и работа на програмните продукти на Zeroн в малки, средни и големи фирми в различни сектори – производство, търговия, услуги, селско стопанство, транспорт. Част от тях работят със Zeron още от самото си създаване и в момента управляват сложни бизнес процеси със стотици компютъризирани работни места.

Zeron ERP има няколко важни предимства:

 • Интегриран продукт, който не се нуждае от допълнителни приложения и софтуери от други производители. С него могат да се управляват търговската дейност, производтсвото, транспорт и логистика, счетоводната отчетност, управление на клиентите... Дава възможност за управление на задачите. Програмната система Zeron има гъвкави възможности за настройка. Работи се с предварително настроени бизнес процеси, което увеличава продуктивността на работа и контрол, и минимизира възможностите за грешка.
 • Български продукт, който е професионален и отговаря на най-високите световни стандарти. Актуализира се своевременно при промени в законодателството. Zeron® V/4 се развива и подобрява непрекъснато, за да бъде още по-функционален, по-интуитивен.
 • Цената е значително по-ниска от аналогичните световни конкуренти и клиентите получават повече, за по-малко пари. Това прави Zeron изключително достъпен за българските компании.
 • Функционалност, която е уникална и предизвиква много положителни отзиви у нашите потребители.

 

Внедряване на Zeron® V/4

Zeron ERP е процесно ориентирана бизнес система, което не само увеличава продуктивността и минимизира възможностите за грешка, но и съкращава времето на внедряване, защото има предварително настроени бизнес процеси и заложени добри практики. Процесите се настройват и персонализират спрямо нуждите на съответната фирма. Единични са случаите в които се налага създаване на изцяло нов процес. За обучението на потребителите е необходимо по-малко време, защото самия бизнес процес „води потребителя“.

Ние специалистите от АКТИМ полагаме значителни усулия, за да идентифицираме вашите нужди и да предложим най-подходящите настройки, доработки и концепции при внедряване на Zeron ERP,  Осъществяваме поддръжка на системата и обучение на персонала.

Към момента със Zeron® V/4 работят над 1800 фирми, като техния брой непрекъснато нараства, Zeron® V/4 се развива и подобрява непрекъснато, за да бъде още по-функционален, по-интуитивен.

Функционалности на системата... 

 

Search